UWAGA !!! Zasady naboru do przedszkoli oraz klas pierwszych.
29.01.2016.

Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzany z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu publicznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr V/76/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (→ LINK:http://www.czeladz.pl/pl/wyszukiwarka-dokumentow?task=view&id=10416):

 1. rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczący się/studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą – liczba punktów: 4;

 2. w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – liczba punktów: 3;

 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2016/2017 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 23 do 29 lutego 2016 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

Terminy naboru

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny 2016/2017 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. do godz.15.00 w poszczególnych przedszkolach. Druki wniosków są do pobrania w każdym przedszkolu. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 20 kwietnia 2016 r. o godz.15.00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 25 do 28 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 2 maja 2016 r. o godz.15.00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź na rok szkolny 2016/2017 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2016 roku (→ LINK http://www.czeladz.pl/pl/zarzadzenia-burmistrza?task=view&id=11405)

 

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2016/2017

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzany z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o systemie oświaty .

Dzieci z rocznika 2009 – siedmiolatki

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci z rocznika 2010 – sześciolatki

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie wniosków rodziców, jeśli dane dziecko:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

  albo

 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXI/287/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego):

 1. rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.

 2. najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.

 3. miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych w Czeladzi na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w terminie od 2 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. do godz.15.00 w poszczególnych szkołach. Druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie są dostępne w szkołach oraz w przedszkolach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 11 kwietnia 2016 r. o godz.15.00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 14 do 19 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2016 r. o godz.15.00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź na rok szkolny 2016/2017 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2016 roku (→ LINK: http://www.czeladz.pl/pl/zarzadzenia-burmistrza?task=view&id=11405)

 

PDF Drukuj Email
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »